Povratak na naslovnicu
Festivali
Povijest HDK
Kolumna

Organizator / Organizer
HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA
CROATIAN CARTOONIST ASSOCIATION
www.hdk.hr
hrvdrukar@gmail.com


28. MEĐUNARODNA IZLOŽBA
KARIKATURA ZAGREB 2023


A. SUDJELOVANJE

Organizator 28. međunarodne izložbe karikatura ZAGREB 2023 je Hrvatsko društvo karikaturista. Izložba je otvorena za sve autore starije od 18 godina, bez obzira na narodnost, spol ili profesiju.


B. TEMA: KUĆNI LJUBIMCI


C. RADOVI

Radovi moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. Radovi mogu biti originalni ili digitalni. Autor mora rukom numerirati i potpisati karikaturu u slučaju da se radi o printu digitalnog uratka. Osim originalnih radova, prihvatljivi su i radovi u elektronskom obliku, format A4, 300 dpi, jpeg.
2. Radovi mogu biti crno bijeli ili u boji.
3. Na poleđini svakog rada ispisati ime, prezime i adresu.
4. Radovi ne smiju biti nagrađivani na drugim festivalima.
5. Sudjelovati se može najviše s tri (3) rada.
6. Veličina rada može biti A4 ili A3.


D. ROK

Rok za dostavu radova je 28.04.2023. godine.


E. ADRESA

Slanje karikatura na adresu:

HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA
SAVSKA CESTA 100
10000 ZAGREB, HRVATSKA

ili
E-mail: hdk.entries@gmail.com
(Format: JPEG; Veličina: A4; Rezolucija: 300 dpi). Maksimalno 3 MB za digitalni rad.
Naziv digitalnog rada: ime.prezime.zemlja.redni broj (ako autor šalje više radova)


F. NAGRADE

Prva nagrada - 1.000 EUR
Druga nagrada - 500 EUR
Treća nagrada - 300 EUR
Pet posebnih priznanja


G. OSTALA PRAVILA

Svaki autor, čiji rad bude uvršten na izložbu dobit će katalog. Na poseban zahtjev autora originalni radovi se vraćaju na kraju izložbenog ciklusa.

Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da im se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i sl.) bez naknade autoru.

Nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora.


PRIJAVNICA

Klikom na gornji link skinite prijavnicu.
28th INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION ZAGREB 2023


A. PARTICIPATION

The organizer of the 28th International cartoon exhibition ZAGREB 2023 is Croatian Cartoonist Association. The exhibition is open to all authors over the age of 18, regardless of nationality, gender or profession.


B. THEME: PETS


C. ENTRIES

Conditions of entry:

1. Original works and digital artworks will be accepted. Digital artwork is to be numbered in pencil on the front and pencil signed. In addition to the original works, works in electronic form, A4 size, 300 dpi, jpeg are also acceptable.
2. Entries can be either black and white or coloured.
3. There should be the name, the surname and the adress on the reverse side of cartoons.
4. The cartoons must not have been previously awarded on festivals.
5. Maximum 3 entries will be submitted.
6. Size of entries is A4 or A3 format.


D. DEADLINE

Entry deadline is April 28th, 2023.


E. ADDRESS

Send your cartoons to:

CROATIAN CARTOONIST ASSOCIATION
(HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA)
SAVSKA CESTA 100
10000 ZAGREB, CROATIA

or
E-mail: hdk.entries@gmail.com
(Format: JPEG; Size: A4; Resolution: 300 dpi). Maximum 3MB for a digital work.
Name of digital work: name.surname.country.number (if the autor is submitting more than one work)


F. PRIZES AND AWARDS

First Prize - 1.000 EUR
Second Prize - 500 EUR
Third Prize - 300 EUR
Five Special mentions


G. OTHER CONDITIONS

Every author whose work is included in the exhibition will receive a catalog. At the special request of the author will the original works be returned at the end of the exhibition cycle.

The organizer reserves the right to reproduce the works sent to the festival, Zagreb 2023, as the advertising material without being obliged to pay a fee to an author whose work may be used.
The prize-winning works become property of the organizer.


ENTRY FORM

Click the above link to download the entry form. 
 
Copyright © 2001-2023 Hrvatsko društvo karikaturista